ต้องแจ้งสิทธ์ลดหย่อนภาษีกับบริษัทประกันชีวิต

  • 26 August 2018
ต้องแจ้งสิทธ์ลดหย่อนภาษีกับบริษัทประกันชีวิต

การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ

วันนี้การทำประกันสุขภาพแล้วจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต้องแจ้งบริษัทรับประกันชีวิตก่อนนะครับ ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่า ประกันสุขภาพสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท และเมื่อนำมารวมกับค่าเบี้ยประกันภัยหลักที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท

ขั้นตอนการนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนั้นมีขั้นตอนง่ายๆคือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าวผ่านบริษัทประกันชีวิต ถ้าถึงสิ้นปีบริษัทก็จะนำรายชื่อพร้อมเลขที่กรมธรรม์ส่งให้กรมสรรพากร โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องแนบหลักฐานค่าเบี้ยประกันสุขภาพเวลาที่ยื่นแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ระหว่าง มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี

ทั้งนี้ในส่วนของค่าเบี้ยประกันสุขภาพหากผู้เอาประกันภัยต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนั้นจะต้องยื่นความประสงค์ลงในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตแนบมาให้ แล้วส่งกลับไปยังบริษัทที่รับประกัน

เพราะกรมสรรพากรมีประกาศโดยอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315 ว่า ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป สรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทประกันชีวิต ที่ได้เอาประกันภัยไว้

Tags :